بلیط هواپیما

پل آبرسان بادامک باغستان

پل آبرسان بادامک

پل آبرسان بادامک

استان تهران, باغستان

برای انتقال آب زراعی سازه هایی بر دره های عریض و عمیق رود خانه های منطقه که اکنون جز بستری خشک اثری از آنها باقی نیست ایجاد میکردند که اهالی محلی بادامک و ورامینک به آنها نا سمان (NASEMAN)میگویند.این سازه ها یا پلهای آّب رسان را «آباره» نیز میگویند. این پل آبرسان در غرب روستای […]