جستجوی شهر به شهر :
رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

پلیس و گردشگر

مصادیق منکراتی گردشگران را اعلام کنید

مصادیق منکراتی گردشگران را اعلام کنید

ما به‌عنوان راهنمای تور، آن را اجرا کنیم. اگر قانونی در مجلس تصویب شود، راهنمای تور حتما آن را اجرا می‌کند و مقاومتی در برابر قانون نخواهد داشت، چون می‌خواهد ایران را به گردشگر خارجی معرفی کند و نمی‌خواهد بین پلیس و گردشگر، درگیری ایجاد شود. پیرمرادیان همچنین گفت: در طول 20 سال گذشته، به‌عنوان راهنمای تور حتی یک گردشگر را هم...