رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

پارک سیبویه

پارک سیبویه شیراز
پارک سیبویه شیراز، یکی دیگر از پارکهای شهر شیرازمی باشدکه باوسعت 9000 متر مربع ،سال1376 درمنطقه 8 شهرداری شیراز تاسیس شده است، درخیابان سردخانه شهرک سیبویه ، معروف به محله ...