بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ویژگی‌

خوراک ایرانی و ضرورت برندسازی در عرصه جهانی

خوراک ایرانی و ضرورت برندسازی در عرصه جهانی

است که آنچه امروز به عنوان سنت آشپزی ایرانی یا آشپزی سنتی ایرانی در جامعه دنبال می‌شود، بازمانده همان سنتی است که در سده‌های پیش از اسلام و پس از ورود اسلام نیز در کشور مرسوم بوده و با همان ویژگی‌ها و البته تکامل یافتن در گذر زمان و تاثیرپذیری از آشپزی دیگر اقوام به دوره معاصر منتقل شده است. ویژگی‌های مکتب...