بلیط هواپیما سوئیت تبریز

وضعیت منابع آبی

هامون تا شهریور خشک نشود، تا زمستان دوام می آورد

هامون تا شهریور خشک نشود، تا زمستان دوام می آورد

بوده است. در حال حاضر اما در حدود 3 میلیون مترمکعب یعنی بیش از سه برابر حقابه، آب وارد هامون می شود. با وجود چنین میزانی از آب ورودی انتظار می رود وضعیت منابع آبی منطقه، مطلوب باشد اما در عمل این گونه نیست. این عدم مطلوبیت بیش از هر چیز به دلیل نبود مدیریت در منابع آبی منطقه است. از نمونه...