بلیط هواپیما سوئیت تبریز

ورنی بافی

اجرای طرح آموزش ورنی بافی در روستاهای استان اردبیل

اجرای طرح آموزش ورنی بافی در روستاهای استان اردبیل

اردبیل در تولید بیش از 62 رشته متنوع صنایع دستی اشتغال دارند. چرم و ملیله اردبیل ، معرق نمین ، مرصع سنگ و معرق سنگ خلخال ، گلیم عنبران ، جاجیم بافی ، قالی بافی ، پالاز بافی ، ورنی بافی ، تراش شیشه ، مسند بافی ، سفالگری ، چاقو سازی ، قلم زنی و کاشی معرق از جمله صنایع دستی معروف استان اردبیل است. ...

وَرنی بافی

وَرنی بافی

قالی به نظر می آید. این بافته در استان آذربایجان و اردبیل از رواج خوبی برخوردار می باشد(افسانه ای قدیمی است که می گویند کشتی نوح در نزدیکی این منطقه فرود آمده و استفاده از موتیف های حیوانات بر روی ورنی بافی به این دلیل بوده است). به این نوع گلیم های در استان کرمان (شیریکی پیچ) در مناطق استقرار ایل قشقایی در استان فارس و قسمتی از استان خوزستان...