بلیط هواپیما سوئیت تبریز

واژه سیر

گردشگری در قرآن

گردشگری در قرآن

عینی نیز دست یافت. روش بررسی و بهره وری ما از قرآن کریم در این زمینه بر دو محور استوار است: ۱ . دستورها و فرمانها. ۲ . نمونه ها و الگوها. دستورها و فرمانها الف: واژه سیر در تکاپوی زندگی به ویژه در ابعاد اقتصادی, فرهنگی, سیاسی, و تاریخی, سفر و گردشگری و سیرو جهانگردی دارای نقشی تعیین کننده و سرنوشت ساز است. از...