بلیط هواپیما سوئیت تبریز

واردات چوب

درآمد حاصل از برداشت چوب در مقابل سایر ارزش های جنگل بسیار ناچیز است

درآمد حاصل از برداشت چوب در مقابل سایر ارزش های جنگل بسیار ناچیز است

برداشت چوب در کشور داریم، اظهار داشت: اگر ظرف مدت ۱۰ سال با کاهش سالانه ۱۰۰ هزار متر مکعب این میزان را به صفر برسانیم طرح تنفس جنگل بسیار مفید خواهد بود. جبران کاهش بهره برداری با واردات چوب وی افزود: برای جبران این میزان کاهش در برداشت چوب می توان واردات چوب را آغاز کرد. کیادلیری در پاسخ به اینکه...