بلیط هواپیما سوئیت تبریز

هوره

هوره؛ نوایی باستانی در سرزمین مردمان کرد

هوره؛ نوایی باستانی در سرزمین مردمان کرد

هوره از نواهای قدیمی مردم کرد است . مشهور است نکیسای باربد برای خسرو و شیرین هوره می خوانده است. برخلاف چند دهه اخیر هوره را با همراه تنبور اجرا می کردند. این نوا دارای چهارده مقام است که عبارتند از : ۱-گله خاک ۲-گله وه دره ۳-بالا دستانی ۴-شاه حسینی ۵- سارو خانی ۶-جلو شایی ۷-طرز ۸-مجنونی ۹-کری ۱۰-پاریه ۱۱-دو بالا ۱۲-غریوی ۱۳-بانه بنه یی ۱۴-پاوه موری که هرکدام دارای فرعیاتی می باشند. هور...