بلیط هواپیما سوئیت تبریز

هنرهای تزیینی

ارایه شیوه نوین از معرق کاری در ایران

ارایه شیوه نوین از معرق کاری در ایران

در هر عصری دیدگاه های ویژه ای، متناسب باویژگی های زمان خود، عرصه آفرینش هنر را تحت تاثیر قرار داده است. وی گفت: در عصر ما، به ویژه در قرن اخیر در زمینه همه هنرها و خاصه هنرهای تزیینی- دیداری، تحولات و دگرگونی های بی شماری رخ داده، که باعث به وجودآمدن شیوه ها و نگرش های جدیدی در روند آفرینش این هنر شده است. ...