بلیط هواپیما سوئیت تبریز

هند

ایران با هند و چین همتراز می‌شود

ایران با هند و چین همتراز می‌شود

دستی در دنیا ثبت نکرده بودیم و ثبت همزمان این دو شهر یکی از افتخارات دولت تدبیر و امید است.» به گفته وی، با انجام این ثبت اکنون ما در کنار کشورهای بزرگ دارای صنایع دستی و رقیب‌هایی همچون هند و چین قرار گرفتیم که هر دوی آنها دو شهر را به ثبت جهانی رسانده‌اند. نامورمطلق درباره چگونگی دستیابی به این مهم توضیح داد که در اجلاس سال...