رزرو هتل تفریحات کیش

همایش های گردشگری

تبدیل سازمان میراث فرهنگی به محله برو بیا! /سه رئیس در یک سال

تبدیل سازمان میراث فرهنگی به محله برو بیا! /سه رئیس در یک سال

از سازمان میراث فرهنگی یا استعفا دادند و یا رفتند مثل حسن صالحی مرام که یک روز هم با ملک زاده کار نکرد. با این حال وی دوباره به این سازمان آمد و بازار جشن ها و همایش های گردشگری این سازمان دوباره رونق گرفت. از کوچ نمادین عشایر و رفتن شتر و گاو و گوسفند در خیابان ولیعصر گرفته تا پای کوبی عشایر و گروههای رقص...