بلیط هواپیما سوئیت تبریز

نمایشگاه های خارجی

زمین گرشگری ناهموار است؛ بخش خصوصی صبور باشد

زمین گرشگری ناهموار است؛ بخش خصوصی صبور باشد

در سال جدید با بودجه و برنامه ریزی جدیدی که در دست داریم با کاهش مشکلات و حل شدن آن روبه روشویم.» او همچنین از آغاز راه تعامل معاونت گردشگری با بخش خصوصی از سپردن برگزاری برخی نمایشگاه های خارجی به این بخش خبر داد و گفت: «همانگونه که کانون اتومبیل رانی و جهانگردی برگزاری فیتور را در دست داشت برگزاری نمایشگاه ITB را به جامعه تورگردانان...