بلیط هواپیما سوئیت تبریز

نقال شاهنامه

شهرام ناظری: شاهنامه شناسنامه آیین و هویت مردمان ایران زمین است

شهرام ناظری: شاهنامه شناسنامه آیین و هویت مردمان ایران زمین است

کمتر به اثر فردوسی اهمیت می دهیم. در ادامه سید مصطفی سعیدی پیشکسوت نقالی ضمن اجرای بخشی از هفت خوان رستم گفت: 12 ساله بودم که شاهنامه را نقل می کردم و آن زمان جوان ترین نقال شاهنامه محسوب بودم و هیچ گاه بدون وضو شاهنامه نمی خواندم اما امروز جوانان ما کمتر از دو بیت از شاهنامه را از حفظ دارند که این تاسف آور...