بلیط هواپیما سوئیت تبریز

نقالی خانوادگی

نقالی

نقالی

خوانی تقسیم کرد. نقالی به دو شکل عمومی و خانوادگی برگزار می شد در شکل عمومی آن ، درویشی در قهوه خانه ای می نشست و با نقل داستان های شیرین ، افراد را سر گرم می کرد . در نقالی خانوادگی اعضای یک یا چند خانواده نزدیک ، دور هم جم می شوند . و کهن سال ترین فرد خانواده با آنها نقل حکایت های عامیانه محلی ، آنها...