بلیط هواپیما سوئیت تبریز

موسیقی کتولی

موسیقی علی آباد کتول

موسیقی علی آباد کتول

استان گلستان, علی آباد کتول

اوبه بهلکه ) ( قره بولاق ) (شفتالو باغ ) ( حسن طبیب )و از سوی دیگر حضور اقوام سیستانی و همسایگی با خراسان پیچیدگی شگفتی را در مجموعه فرهنگ شفاهی علی آباد موجب شده است . موسیقی کتولی از سمت شرق در خراسان و مناطق ترک نشین و کرد نشین آن و از سوی شمال در دشتهای ترکمن نشین ریشه دوانده است و این ها همه...