بلیط هواپیما سوئیت تبریز

موسیقی محلی بلوچستان

موسیقی بلوچستان

موسیقی بلوچستان

استان سیستان و بلوچستان, زاهدان

زندگی قوم بلوچ آمیزه ای از مراسم ، آیین ها ، و عقاید و باورهایی است که ریشه در سنتی دیرین دارند .کم تر مراسم یاآیینی را در این منطقه می توان یافت که با موسیقی همراه نباشد . مراسم بلوچی در مجموع یا آیین های کیشی – مذهبی هستند و یا جشن ها و […]