بلیط هواپیما سوئیت تبریز

موزه نظامی

موزه نظامی سعدآباد

موزه نظامی سعدآباد

استان تهران, تهران

1317 هجری بازیربنایی درحدود3000متر مربع و در دو طبقه ونیم برای تاج الملوک همسردوم رضا شاه ومادر محمدرضا شاه ساخته شد. این کاخ درسالهای 52-1351 توسط واحد مهندسی کاخهای سعدآباد بازسازی شدوسپس به شهرام پسربزرگ اشرف هدیه شد. بنای موزه نظامی مربوط به دوران رضاخان بوده که توسط شهرام پسر اشرف بازسازی و احیاء گردیده و بنام کاخ شهرام معروف می باشد که در سال 1360 توسط سازمان عقیدتی...