رزرو هتل

موانع گردشگري

موانع اساسی سیاست گذاری گردشگری از نظر نخبگان

موانع اساسی سیاست گذاری گردشگری از نظر نخبگان

هدف این مقاله، طرح این سوال است که چرا علی رغم سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های گردشگری در ایران، نتوانسته ایم در این عرصه توسعه یابیم. به نظر می رسد فارغ از کمبودها و موانع فیزیکی موجود، عوامل و موانع بسیار مهم تری وجود دارند که مقابل گسترش این صنعت قرار گرفته اند. […]