بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مهمان نوازی ایرانی

مهمان نوازی و گشاده دستی

مهمان نوازی و گشاده دستی

مهمان نوازی ایرانیان سجیه ای است که دوست و دشمن برآن صحه گذاشتنه اند. برادران شرلی همینکه به مرز ایران وارد شدند,این نکته را در یافتند: مردمان آنجا خیلی خوش رفتاربودند و میل داشتند که به ما خدمت بنمایند (شرلی ,1357) شاردن نوشته است : نکته ای که به نظر من در زندگانی ایرانیان غیر از کم خوری بسیار شایان تحسین است , مهمان نوازی آنهاست . هنگام صرف غذا همیشه در خانه باز می باشد , تمام کسانی که در منز...