بلیط هواپیما سوئیت تبریز

منجوق دوزی

شرابه دوزی

شرابه دوزی

زیگزاگی آویز دار دوبل :که در آن یک ردیف شرابه زیگزاگی آویزدار در میان ردیف قبلی دوخته می شود. شرابه روی منگوله ی منجوق:ابتدا روی گلوله ی مروارید و یا چوبی و یا دانه ی تسبیح را منجوق دوزی می کنند به طوری که منجوق تمام سطح گلوله را بپوشاند.