رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

منجد

شهرمنج
شهر منج جزء شهرستان لردگان درامتداد جاده خوزستان ودرفاصله تقریبا 200کیلومتری مرکز استان قراردارد. این شهر درموقعیت طول جغرافیایی 50 درجه و38 دقیقه وعرض جغرافیایی 31 درجه و32 دقیقه باارتفاع ...