بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مقاله ایرانگردی

فرهنگ قومی ، سرمایه فرهنگی و صنعت گردشگری

فرهنگ قومی ، سرمایه فرهنگی و صنعت گردشگری

طرح مساله: مقاله حاضر به تعریف سه مفهوم کلیدی فرهنگ قومی، سرمایه فرهنگی و گردشگری پرداخته، آن گاه کوشیده است تا با طرح کارپایه یا چارچوب مفهومی بر آمده از ترکیب این سه مفهوم کلیدی، پیش فرض اصلی مقاله یعنی اهمیت فرهنگ قومی به عنوان بخشی از سرمایه فرهنگی هر جامعه را مورد بحث قرار […]