رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

معرفی شهرضا

شهرضا
تاریخچه: پیدایش قمشه(شهرضا) شهری است که ایجاد و پی افکندن آن را به همت یک فردنسبت نداده اند زیرا همانطورکه می دانیم شهر یکباره بوجود نمی آید بلکه مدتها طول ...