رزرو هتل تفریحات کیش

معرفی آجرکاری

آجرکاری

آجرکاری

استان قزوین

هنر چیدن آجر با استفاده از نقوش هندسی به منظور عرضه نماهای تزیینی متناسب و گریز از یکنواختی در نما را، آجر کاری می نامند. در معماری ایرانی، آجر تنها پرکنندهٔ جرزها و پوشانندهٔ احجام و جداکنندهٔ آنها از یکدیگر نیست. بلکه بعنوان یک عنصر کامل در معماری ایران بکار رفته است. اولین شیوهٔ تهیه […]