رزرو هتل ایران بوم گردی

مسیر فرعی

شگفتی سفیر هلند از معماری آرامگاه فردوسی

شگفتی سفیر هلند از معماری آرامگاه فردوسی

احیا قرار گرفته و با هدف تبدیل به فضای سبز به سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد واگذار شده است. هم اینک مسیر اصلی کشف رود شامل 75 کیلومتر از بستر مورد تجاوز آزادسازی شده و عملیات آزادسازی مسیر فرعی این رودخانه به طول 30 کیلومتر در حال انجام است.

جاباما