بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مسیر صعود به قله پسنده کوه

پسنده کوه

پسنده کوه

این قله در جناح شمال خط الرأس سیاه سنگ چالون و از جمله آخرین بلندی های ۴۰۰۰ متری دره نفت چاک در شمال منطقه تخت سیلمان و در حاشیه جنوبی رودخانه سرد آبرورد است. بررسی توپوگرافی قله: پسندکوه قله ای نوک تیز است که از کف دره سردآبرود در نقطه به نام ونداربُن ارتفاع می […]