بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مسیر زیبای شاهرود

قطار گردشگری ؛سوتی که شنیده نمی شود

قطار گردشگری ؛سوتی که شنیده نمی شود

شرایطی می تواند تحقق یابد. ایجاد خطوط جدید با استفاد ه از تجربیات د یگر کشورها گاهی با هزینه ای به مراتب کمتر امکان پذیر خواهد بود و می تواند محور سرمایه گذاری قرار گیرد. یکی از همین طرح ها، مسیر زیبای شاهرود – علی آباد - گرگان از سوی جنگل ابر است که با وجود کوتاه کرد ن مسیر از لحاظ گردشگری از توجیه بسیار بالای اقتصاد ی نیز...