بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مسیرهای کوتاه

دیگر تعیین مقصد مسافرت با ما نیست

دیگر تعیین مقصد مسافرت با ما نیست

که آنان در انتخاب مقصد نگاهی پررنگ به هزینه های مسافرت و میزان دارایی خود دارند. * دگرگونی در مسافرت ایرانی ها گردشگری در ایران در سال های اخیر با تغییراتی همراه بوده انتخاب مسیرهای کوتاه بجای مناطق دور دست از جمله این دگرگونی ها بوده است. در این رویکرد گردشگران و مسافران ترجیح می دهند با انتخاب مسیرهای کوتاه و...