بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مسجد شیخ مغربی نایین

مسجد شیخ مغربی

مسجد شیخ مغربی

استان اصفهان, نایین

از دیگر مساجد نائین مسجد شیخ مغربی است . پژوهشگرانی که در مورد نائین بررسی های انجام داده اند به نام این مسجد اشاره کرده اند اما ازتاریخ دقیق قدمت آن مطلب مهمی ننوشته اند . این مسجد در بازار نائین واقع شده است. مسعود کیهان این مسجد را( شیخ محمد ربیع ) نوشته که […]