رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

مسجد جامع سیس

مسجد جامع  سیس
ازآثار باستانی این شهر بوده وبه عنوان مسجد جامع با زیربنایی بیش ازپانصد وهفتاد متر مربع ودارای سه گنبد بزرگ وشش گنبد کوچک می باشد ودرقسمت وسط مسجدمناره ایبلند به ...