رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

مساجد تاریخی عقدا

مسجد صلیب عقدا
مسجد صلیب یا حوزک وحوزوک عقدا - مسجد صلیب عقدا دو طبقه بوده واز طیقه فوقانی آن جهت اقامه نماز استفاده می شده است وطبقه زیرین آن برای عبور آب ...