بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مراکز مذهبی

یک مقام سازمان ملل:صیانت از بافت تاریخی منحصر بفرد شیراز ضروری است

یک مقام سازمان ملل:صیانت از بافت تاریخی منحصر بفرد شیراز ضروری است

اولیه شکل گیری شهر شیراز در آن جای دارد و در ادوار مختلف توسعه و تحولات زیادی را پشت سر گذاشته است که حدود آن دروازه ها و حصار دور شهر در دوره زندیه است. مهمترین مراکز مذهبی شهر و قسمت عمده ای از بناها و مجموعه های با ارزش تاریخی در این محدوده واقع است. در واقع این منطقه شیراز قدیم...