بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مراودات تجاری

بازخوانی توسعه گردشگری در ۳منطقه آزاد

بازخوانی توسعه گردشگری در ۳منطقه آزاد

جمله مناطقی هستند که در صورت فراهم شدن امکانات کافی در آنها، می‌توانند به مقاصد جایگزین تبدیل شده و در کاهش تقاضای انبوه سفر به چند مقصد تکراری، موثر واقع شوند؛ نقاطی که به‌دلیل اتصال به آب‌های آزاد و تمرکز مراودات تجاری و اقتصادی در آنها، در زمره مناطق آزاد تجاری قرار گرفته‌ و از این‌رو ورود و خروج سرمایه و امکان توسعه، با دشواری کمتری همراه است. علاوه‌بر این،...