بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مراسم سنگ زنی

مراسم سنگ زنی

مراسم سنگ زنی

استان خراسان جنوبی, درمیان

جای پدر در سنگ زنی شرکت نماید. از شب پنجم محرم، همراه با هیئت و به همان آهنگ نوحه سینه زنی و یا زنجیر زنی انجام می شود. بعضی مواقع نیز برای آن نوحه جداگانه ای می خوانند . مراسم سنگ زنی درخش به شماره 626 - 22/9/91 در فهرست میراث معنوی کشور به ثبت رسیده است.