بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مذاهب و مرزها

رئیس شورای جهانی سفر به ترامپ هشدار داد

رئیس شورای جهانی سفر به ترامپ هشدار داد

موضوع اشاره کرد که گردشگری از طریق برداشتن موانع و نه با ایجاد آن و همچنین تسهیل سفر برای مردم شکوفا می‌شود. به باور این فعال گردشگری، این صنعت میان فرهنگ‌ها پیوند برقرار می‌کند و موجب افزایش درک فراتر از مذاهب و مرزها می‌شود.