بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مدیریت جهانی

جشنواره ملی گردشگری با رویکرد اقتصاد و فرهنگ برگزار می شود

جشنواره ملی گردشگری با رویکرد اقتصاد و فرهنگ برگزار می شود

و گردشگری روز یکشنبه در نشست خبری گفت: این جشنواره یک روزه با 22 محور پنجم مهرماه امسال همزمان با روزجهانی جهانگردی در تهران برگزار می شود. مرتضی رحمانی موحد افزود: این جشنواره با محورهای گردشگری و مدیریت جهانی، گردشگری و عزم ملی، گردشگری و جوامع محلی، گردشگری و فضای مجازی، گردشگری و حمل و نقل، گردشگری و خانواده، گردشگری و فرهنگ، گردشگری و خلاقیت، گردشگری و...