بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مدیران گردشگری ایرانی

گردشگری ایران به کدام سو می رود؟

گردشگری ایران به کدام سو می رود؟

توریستی ، هتل ، کاخ موزه و نظایر این ها چه آن که کارمند این حوزه ، نه کارمند که "میزبان" است. در کاخ موزه گلستان ، به جمله ای که یک کارشناس خارجی به یکی از مدیران گردشگری ایرانی گفته بود ، ایمان آوردم. یکی از مدیران گردشگری ایران تعریف می کرد که چند سال پیش یک کارشناس توریسم خارجی بعد از چند روز اقامت در...