رزرو هتل ایران بوم گردی

مدل SWOT

ارزیابی گردشگری روستایی با استفاده از مدلSWOT

ارزیابی گردشگری روستایی با استفاده از مدلSWOT

حفظ محیط زیست روستاهای منطقه مورد مطالعه (بخش مرکزی) ایجاد کند. از این رو پژوهش حاضر سعی دارد ضمن معرفی کوتاه جاذبه های گردشگری روستایی، موانع و چالش های گردشگری روستایی در بخش مرکزی شهرستان مراغه را با استفاده از مدل SWOT مشخص نموده و استراتژی های مناسب را در زمینه توسعه گردشگری روستایی ارائه کند. این پژوهش از نظر روش تحقیق، میدانی، توصیفی - تحلیلی و از نظر هدف،...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین