رزرو هتل ایران بوم گردی

مدل سوات

تحلیلی بر نظام آموزش عالی گردشگری در ایران مبتنی بر مدل سوات

تحلیلی بر نظام آموزش عالی گردشگری در ایران مبتنی بر مدل سوات

در کشورهای در حال توسعه از جمله در کشور ایران، آموزش گردشگری با چالش هایی روبروست. هدف این پژوهش تعیین توانایی ها، ضعف ها، تهدیدها و چالش های آموزش گردشگری در نظام دانشگاهی ایران با استفاده از الگوی تجزیه و تحلیل سوات است. بدین منظور از فرایند ارزیابی درونی و روش تحقیق پیمایشی استفاده شده […]

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین