رزرو هتل ایران بوم گردی

مدل استراتژيک SWOT

توسعه پایدار گردشگری روستایی در روستای چاشم شهرستان مهدی شهر

توسعه پایدار گردشگری روستایی در روستای چاشم شهرستان مهدی شهر

مقاله حاضر با هدف توان سنجی و شناسایی و معرفی مشکلات گردشگری در روستای هدف گردشگری چاشم و همچنین ارائه راهکارهایی در جهت توسعه پایدار گردشگری انجام گرفته است. تاکید اصلی مقاله بر پایداری و مشارکت مردم محلی است؛ به همین جهت با استفاده از رهیافت «توسعه پایدار گردشگری و ارزیابی پیامدهای آن بر جوامع […]

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین