بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مدل‌های موازنه عمومی

ضرورت حساب‌های اقماری در سیاست‌گذاری گردشگری

ضرورت حساب‌های اقماری در سیاست‌گذاری گردشگری

مزیت‌‌های حساب‌های اقماری گردشگری توانایی انطباق آن با مدل‌‌های مختلف اقتصادی است. البته این مدل‌‌ها باید مفاهیم و تعاریفی را که حساب‌های اقماری گردشگری بر آن بنا شده‌اند مدنظر داشته باشند؛ مدل‌‌هایی نظیر تجزیه و تحلیل اقتصادسنجی (Ecometric Analysis)، مدل‌های موازنه عمومی (General Equilibrium Analysis)، تجزیه و تحلیل آثار داده-ستانده (Input-output Analysis) و سیستم محاسبه نیروی کار. حساب‌های اقماری گردشگری امکان بررسی وضعیت این صنعت را در دو...