بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مخارج دولت

الگوی ایتالیایی تامین مالی موزه‌ها

الگوی ایتالیایی تامین مالی موزه‌ها

نیز می‌تواند مفید باشد و حجم وسیعی از آثار تاریخی و هنری ایران زمین به واسطه اقدامات سیاستی صحیح در این مورد و افزایش مشارکت بخش خصوصی بهتر و بیشتر مورد حفاظت قرار گرفته و از نظر درآمدزایی و کاهش مخارج دولت نیز کمکی برای کشور باشند.