رزرو هتل ایران بوم گردی

محل پذیرایی

رستوران های بین راهی ؛ حکایت همچنان باقیست

رستوران های بین راهی ؛ حکایت همچنان باقیست

گرسنگی مجال رفتن را از تو می گیرد؛ از دور ساختمان شبیه رستوران را می بینی و بی محابا ترمز خودرو را می کشی تا غذایی تناول کنی و سپس به راهت ادامه دهی... . هرچه به محل پذیرایی نزدیک می شوی نشانی از یک مکان مناسب برای صرف غذا و رفع خستگی نمی یابی. مسافران خسته در نزدیکترین صندلی جای می گیرند. در...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین