بلیط هواپیما سوئیت تبریز

متنوع‌سازی

وابستگی اقتصادی جامعه بومی به گردشگری

وابستگی اقتصادی جامعه بومی به گردشگری

معاش، افزایش تولید و بازدهی اقتصادی به‌شمار می‌آید. در این مناطق گردشگری نیز به عنوان یکی از رایج‌ترین فعالیت‌های اقتصادی دارای تاثیر و پیامدهای متنوع اجتماعی-اقتصادی شناخته می‌شود. هرچند هیچ شکی نیست که توسعه گردشگری نقش مهمی در احیا و متنوع‌سازی اقتصاد جوامع روستایی پیرامون مناطق حفاظت‌شده ایفا می‌کند، اما در عین حال می‌تواند باعث ایجاد تغییراتی در محیط اجتماعی و اقتصادی و زیستی نواحی روستایی شود. از سوی دیگر...