رزرو هتل ایران بوم گردی

ماهیت اثرگذاری

وابستگی اقتصادی جامعه بومی به گردشگری

وابستگی اقتصادی جامعه بومی به گردشگری

منابع طبیعی بیش از حد متوسط است اما ساکنان داخل مناطق حفاظت‌شده به‌دلیل وابستگی اقتصادی بیشتر نسبت به ساکنان روستاهای پیرامونی، دارای حمایت بیشتر و تمایل به حفاظت از منابع طبیعی بالاتری از ساکنان روستاهای پیرامونی بوده‌اند. طبق این پژوهش، ماهیت اثرگذاری گردشگری بر بیشتر متغیرهای اقتصادی مثبت است. در این خصوص مهم‌ترین پیامد مثبت اقتصادی از دیدگاه ساکنان محلی، میزان سود حاصل از فروش تولیدات محلی منطقه به گردشگران...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین