بلیط هواپیما سوئیت تبریز

مادر تباری

سیستم های خویشاوندی عشایر ایران

سیستم های خویشاوندی عشایر ایران

خانواده همیشه روبه افزایش باشد و از قطع نسل فرزندان ذکور سخت در هراسند ، زیرا دوام و بقای خانواده و آتش خانه ( اجاق ) را تنها به واسطه ادامه نسل فرزندان ذکور می دانند . مادر تباری سیستمی که فرد از لحاظ موقعیت اجتماعی و خویشاوندی به خانواده مادر وابسته است ، مادر تباری نامیده می شود که از مادر ، پسران و دختران...

داغ ترین ها