بلیط هواپیما سوئیت تبریز

لباس مردان اشکانی

لباس و پوشاک مردان اشکانی

لباس و پوشاک مردان اشکانی

لباس مردان اشکانی نظیر لباسی است که امروزه قسمت اعظم مردان شرق ایران بر تن می کنند و پیراهن آن دارای چین هایی است که از 8 تا 16 ترک تشکیل می شود و آستینی بلند دارد . با توجه به گزارش تاریخ نویسان معلوم می شود که پارتیها دارای رزم افزارهای زیر بوده اند : تیر و کمان ، نیزه ی ضخیم و بلند ، شمشیر دو دمه ، خنجر ، رانپای چرمی ، کلاه خود ، زره تا به زانو ،زانو بند ، زوبین و سپر و برای انسان خود بر گستو...