بلیط هواپیما سوئیت تبریز

عوامل جلب کننده

بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ناشی از برگزاری رویدادهای ورزشی ملی

بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ناشی از برگزاری رویدادهای ورزشی ملی

دهنده، جلب کننده و بازدارنده) بخش سوم (اطلاعات مربوط به جاذبه های طبیعی و قطب ورزشی) بخش چهارم (سوال باز) بود. در این تحقیق روایی و پایایی پرسشنامه اندازه گیری شده که آلفای کرونباخ خرده مقیاس عوامل سوق دهنده 71%، عوامل جلب کننده 79%، عوامل باز دارنده 72% و جاذبه های طبیعی و قطب ورزشی 89/ به دست آمد. اطلاعات لازم پس از جمع آوری با استفاده از روشهای آماری...