بلیط هواپیما سوئیت تبریز

عوامل بازدارنده

بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ناشی از برگزاری رویدادهای ورزشی ملی

بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ناشی از برگزاری رویدادهای ورزشی ملی

هدف این پژوهش عبارت است از بررسی دیدگاه دست اندرکاران ورزشی و مدیران گردشگری استان زنجان درزمینه گردشگری ورزشی. بدین منظور تعداد ۱۲۰ مدیر و دست اندرکار ورزش از هیات های ورزشی، مدیران گردشگری و کارشناسان تربیت بدنی آموزش و پرورش که مورد تایید سازمان های مذکور بودند انتخاب شدند. روش نمونه گیری به صورت […]